مادرم هرگز از منزل خارج نشد

  • 1393/04/21
  • گوهرشاد goharshad.net

مادرم در ایام کشف حجاب، از جمله زنانی بود که هرگز از منزل خارج نشدند. سعی داشت به هیچ عنوان بیرون نرود تا مبادا مورد مؤاخذه مأموران واقع شود. همیشه از این عمل نامشروع متأثر بود و با نگرانی مشکل زنهای دیگر را تعقیب می‌کرد. بعضی از زنها نیمه شب مخفیانه به نزد مادرم می‌آمدند و از آنچه برای آنها و دیگران پیش آمده بود نقل نموده و گریه می‌کردند.