در یک شب دو تا چشمش را از دست داد

  • 1394/06/25

خاطرات خانمها مریم نخجوانی و عصمت ولی زاده از دوران کشف حجاب رضاخانی

در یک شب دو تا چشمش را از دست داد

هر جا می نشست از آن ماجرا می گفت

شال را با دو دستش گرفته بود