از امام رضا خجالت نمی کشی روسری سرت کرده ای

  • 1394/06/15

خاطرات آقای حسین شمسی زاده قمی از دوران کشف حجاب رضاخانی

از امام رضا خجالت نمی کشی روسری سرت کرده ای

پدرم به متحصنان آذوقه می رساند