پس از 80 سال: شناسایی 16 شهید قیام گوهرشاد

  • 1394/05/10

پس از 80 سال: شناسایی 16 شهید قیام گوهرشاد

گزارش یک سال فعالیت در طرح ملی گوهرشاد