آیت الله خزعلی از ترس تب کرد

  • 1394/04/22

خاطرات شاهد عینی آیت الله ابوالقاسم خزعلی از قیام گوهرشاد مشهد

از ترس تب کردم