روایت راننده آقای خامنه ای از قیام مسجد گوهرشاد

  • 1394/04/20

خاطرات آقای سید محمود قدسی محمود زاده از دوران کشف حجاب رضاخانی

تا سحر مسلسل صدا کرد

آجرهای مسجد مملو از خون بود