دیده های شاگرد حمامی از دوران کشف حجاب

  • 1394/04/07

خاطرات آقای محمد علیزاده از دوران کشف حجاب رضاخانی

چرا صدای روضه می آید

ریش روضه خوان را تراشیدند