برای برداشتن روسری آمد داخل حیاط

  • 1394/03/06

خاطرات آقای سید رحیم ناظر آستانه از دوران کشف حجاب رضاخانی

بدنش زخم شده بود

برای برداشتن روسری آمد داخل حیاط