هشت ماهه حامله بودم

  • 1394/02/31

خاطرات خانم زهرا بیفکر از دوران کشف حجاب رضاخانی

پایم به شاخه درخت گیر کرد

8ماهه حامله بودم

تعزیه گرفته ایم نه روضه