ناراحت بودم که سرلخت راه بروم

  • 1394/02/27

خاطرات خانم خدیجه اسماعیل زاده از دوران کشف حجاب رضاخانی

ناراحت بودم که سرلخت راه بروم

چادرش را گذاشت زیر پایش