آژانی که از ننه خاور می ترسید

  • 1394/02/27

خاطرات آقای عبدالکریم کریمیان از دوران کشف حجاب رضاخانی

زنها از دستش در امان نبودند

آژانی که از ننه خاور می ترسید

بچه ها سنگ به اش می زدند