تا گفتم شهید اشکش ریخت

  • 1394/02/17

خاطرات آقای محمد علی متقیان از دوران کشف حجاب رضاخانی

وحشی گری به این حد ندیدیم

تا گفتم شهید اشکش ریخت

دو سه بار افتاد زمین