نرفتند سر مزار پدرم

  • 1394/02/14

خاطرات خانم بتول فتورچانی از دوران کشف حجاب رضاخانی

از پشت بام فرار می کردند

خیلی گریه می کردم

زنها نرفتند سر مزارش